نشانی:فیروزکوه،شهرک کوهسار،کوهستان 12 نبش مهستان کدپستی:3981887601 تلفن:09106638802- 02176447975

اوژن راد آرتان

حسابداری،مالیاتی؛مشاوره،/صادرات و واردات /طراحی و فروش نرم افزارحسابداری

دفتر مشاغل و هزینه های اشخاص حقیقی

شماره: ۶۷۶۴/۱۳۰۸/۴/۳۰
تاریخ: ۱۶/۰۲/۱۳۶۸
پیوست:
اداره کل بپیوست یک برگ فرم مربوطه با صحفه اول وصفحات بعدی دفتر مشاغل موضوع قسمت اخیر ماده ۹۵قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که بشرح مندرجات هامش گزارش شماره ۳۴۲/۴/۳۰ مورخ ۲۰/۱/۱۳۶۸ شورای عالی مالیاتی , مورد تائید وزارت متبوع قرار گرفته ارسال میگردد مقتضی است نسبت به چاپ وتهیه دفاتر به تعداد مورد نیاز مودیان ابوابجمعی حوزه های مالیاتی تابعه برابر قرم مزبور اقدام نموده با رعایت مقررات مالی مربوط دراختیار مودیان متقاضی قرار دهند ضمنا ادارات کل مالیاتی تهران مکلفند در اسرع وقت تعداد دفاتر مورد احتیاج خود را به اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی اعلام نمایند تا اداره کل اخیرالذکر دراین خصوص اقدام لازم معمول دارند.
Follow by Email
Facebook
PINTEREST

بخشنامه های دیگر