نشانی:فیروزکوه،شهرک کوهسار،کوهستان 12 نبش مهستان کدپستی:3981887601 تلفن:09106638802- 02176447975

اوژن راد آرتان

حسابداری،مالیاتی؛مشاوره،/صادرات و واردات /طراحی و فروش نرم افزارحسابداری

مفاصا

در زمان ارائه خدمات توسط پیمانکار به کارفرما و ثبت مکتوب قرارداد فیمابین آنها پیمانکار مکلف است کلیه پرسنلی که در محل کارفرما مشغول به کار برای مدت مشخص و موضوع معینی از کار فعالیت میکنند بیمه تامین اجتماعی از نوع اجباری با اخذ ردیف پیمان مرتبط با پروژه و پیمان انجام دهد،بعد از اتمام کار و خاتمه قرارداد با ارائه مفاصا که در آن موضوع،مبلغ،مدت قرارداد کار قید شده است را با مهر موم و سربرگ تحویل دهد.

مبنای محاسابه ضریب بیمه جهت صدور مفاصا بر اساس نوع فعالیت و شاخص صنعت کار است که ضرایب متعددی توسط سامانه نرم افزار بیمه در سازمان و تائید کارشناسان در شعب بیمه صادر می گردد و به صورت متداول 16.6-7.8- با توجه به نوع قرارداد در محل کارفرما یا پیمانکار،با تجهیزات یا بدون تجهیزات بعد از تشکیل کمیسیون در شعبه محل فعالیت کار انجام شده لحاظ میشود.

زمان شروع درخواست مفاصا امری است که معمولا رعایت نمی شود و پیمانکار علاوه بر مبلغ هزینه ضرایب مفاصا جریمه هم باید پرداخت کند.

در نظر گرفتن وجوه سپرده بیمه در زمان هر پرداختی میتواند تضمین از مجری جهت انجام امور مفاصا و تحویل آن به کارفرما باشد.

قوانین جدید مربوط به مفاصای بیمه تامین اجتماعی و نحوه برخورد سازمان حسابرسی تامین اجتماعی حضورتان تقدیم میگردد.

 

 

ردیف

سازمان مصوب

موضوع

لینک

1 سازمان تامین اجتماعی مفاصا بخشنامه 14
2 سازمان تامین اجتماعی مفاصا بخشنامه 14 درآمد بیمه تامین اجتماعی
3 سازمان تامین اجتماعی مفاصا بخشنامه 14-1درآمد بیمه تامین اجتماعی
4 سازمان تامین اجتماعی مفاصا اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۱-۳ و ۱۴-۹ جدید درآمد (بخشنامه های ویژه)
5 سازمان تامین اجتماعی مفاصا بخشنامه 14-2درآمد بیمه تامین اجتماعی
6 سازمان تامین اجتماعی مفاصا بخشنامه 14-3درآمد بیمه تامین اجتماعی
7 سازمان تامین اجتماعی مفاصا بخشنامه 14-4درآمد بیمه تامین اجتماعی
8 سازمان تامین اجتماعی مفاصا بخشنامه 14-5درآمد بیمه تامین اجتماعی
9 سازمان تامین اجتماعی مفاصا بخشنامه 14-6درآمد بیمه تامین اجتماعی
10 سازمان تامین اجتماعی مفاصا بخشنامه 14-7درآمد بیمه تامین اجتماعی
11 سازمان تامین اجتماعی مفاصا بخشنامه 14-8درآمد بیمه تامین اجتماعی
12 سازمان تامین اجتماعی مفاصا بخشنامه 14-9درآمد بیمه تامین اجتماعی
13 سازمان تامین اجتماعی مفاصا بخشنامه شماره ۱۱-۳ جدید درآمد
Follow by Email
Facebook
PINTEREST

بخشنامه های دیگر