نشانی:فیروزکوه،شهرک کوهسار،کوهستان 12 نبش مهستان کدپستی:3981887601 تلفن:09106638802- 02176447975

اوژن راد آرتان

حسابداری،مالیاتی؛مشاوره،/صادرات و واردات /طراحی و فروش نرم افزارحسابداری

نمونه استاندارد فاکتور فروش و صورتحساب کالا و خدمات

برای مشخص شدن حساب فیمابین طرفین معاملات ارائه صورتحساب خدمات و فروش کالا نزد طرف حسابها یک امر الزامیست.زیرا تا زمانی که ارائه کالا و خدمات،فروش کالا به صورت شفاف و مدارک مکنوب و مورد تائید طرف معاملات رویت نگردد و قابل قبول نباشد وجهی دریافت و پرداخت نخواهد شد و باعث رکود و کمبود نقدینگی خواهیم شد لذا قانون مالیاتی هم برای جلوگیری از فساد مالیاتی و مالی استاندارد شماره: ۷۳۷۸/۱۷۵۳/۴/۳۰ را بر همین مبنا مصوب کرده تا تخلافات و خطا ها کاسته شود و واحدهای تجاری در قبال رویدادهای مالی خود مستندات کافی جهت ارائه در نظر بگیرند.


نکات حائظ اهمیت اینکه

1-ترجیحا” فاکتورها سه برگی و دارای کاربن باشند:تا نسخه اول برای مشتری، نسخه دوم برای واحد فروش،نسخه سوم برای واحد حسابداری لحاظ شود.

2- تاریخ فاکتور: ترجیحا” فاکتورهای فروش و یا صورتحساب کالا و خدمات خود را هر روز صادر کنیم تا مستندات معوق نداشته باشیم و جهت پیگیری انبار و کالا و یا وصول مطالبات خود اقلام نمائیم.تاریخ صورتحساب کالا و خدمات ترجیحا”تاریخ تحویل کار یا تحویل کالا باشد.

3-شماره سریال: شماره سریال مت مربوط به اولین سال فعالیت ماست به علاوه سالهای بعد تا در نهایت فاکتور جاری

مثال:شرکتی سه سال در حال فعالیت است در سال اول 20 در سال دوم 60 در سال سوم که شش ماه از سال گذشته است 85 فاکتور فروش دارد در روز جاری شماره سریال باید چند باشد؟

165=85+60+20 در روز جاری حسابدار باید در سریال 166 فاکتور فروش را صادر کند.


استانداردمصوب

شماره: ۷۳۷۸/۱۷۵۳/۴/۳۰
تاریخ: ۲۵/۰۲/۱۳۷۵
چون درخصوص چگونگی تهیه صورتحساب فروش کالا تهیه شده بوسیله ماشینهای چاپگر کامپیوتری ابهاماتی مطرح گردیده , لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و با توجه به ماده (۸) آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر که مقرر میدارد ” کارتها و اوراق چاپ که با دست تکمیل می شوند, سیستم کارتی و اوراق چاپ شده که توسط ماشینهای حسابگر مکانیکی یا الکترونیکی تهیه می شوند , حسب مورد سیستم های مکانیکی یا الکترونیک نامیده می شوند ” متذکر می گردد , آندسته از مودیان مالیاتی که مجوز موضوع تبصره ۳ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ را قبلا از وزارت متبوع مبنی بر استفاده از سیستمهای کامپیوتری دریافت نموده اند میتوانند فرم فاکتورفروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه این که وزارت اموراقتصادی و دارائی بر اساس مقررات ماده ۱۶۹ قانون  فوق الذکر پیش بینی نموده است بوسیله ماشینهای چاپگر تهیه و استفاده نمایند و در غیر اینصورت ملزم به  داشتن صورتحساب فروش چاپی با شماره سریال (مسلسل) میباشند.
Follow by Email
Facebook
PINTEREST

بخشنامه های دیگر